در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻋﺰاداری ﺳﺮور و ﺳﺎﻻر ﺷﮫﯿﺪان ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر ارادت به سرور وسالار شهدا امام حسین است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش افلاک ورزشی، ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﻌﻨﯽ در ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اھﺎﻟﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﻋﺰاداری ﺷﮫﺪای ﻛﺮﺑﻼ آﻣﺎده ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎزوﺑﻨﺪھﺎی ﺳﯿﺎه را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ، ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم، و . . . ﺑﻪ ﺑﺎزو ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺑه‌جا آوردن ﻧﺬرھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻮراﻛﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ، روﻏﻦ، آرد، ﺷﻜﺮ، ﮔﻼب و زﻋﻔﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻻزم را از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ درب دﻻﻛﺎن و ﭘﺸﺖ ﺑﺎزار و ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻛﻪ دﺳﺘﻪای ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ، ﻋﻠﻢھﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮ ﮔﺬارھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﺻﺪای ﺳﺎز و دھﻞ ﻛ‌ﻪ آھﻨﮓ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﭼﻤﺮﯾﻮﻧﻪ ﻣﯿﻨﻮازد در ﻣﺤﻠﻪ و ﻛﻮﭼﻪھﺎی اطﺮاف ﺑﻪﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ. ﺳﯿﻨﻪ زن‌ھﺎ ﻛﻪ ﻋﺰاداران اﺻﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺷﻌﺮھﺎ و اﺑﯿﺎت روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺰاداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ، ھﺮ ﻛﻪ دارد ﻋﺸﻖ ﺷﺎه ﻛﺮﺑﻼ ﻋﺮﯾﺎن ﺷﻮد ﮔﺮ ﺗﻜﺒﺮ ﻣﯽﻛﻨﺪ از اﯾﻦ ﻋﺰا ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ طﻠﻮع آﻓﺘﺎب روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺣﻮﺿﭽﻪھﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻪ ﮔﻼب آﻣﺎده ﻛﺮده و در ﻛﻨﺎر ﺧﺮﻣﻦھﺎﯾﯽ از ﭼﻮب و ھﯿﺰم ﺑﺮای ﮔﺮم ﺷﺪن ﻋﺰاداران، ﺧﻮد را ﮔﻞاﻧﺪود ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ طﻠﻮع آﻓﺘﺎب در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻋﺰاداران در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻛﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪھﺎ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﮔﻞ را ﺑﻪ ﺑﺪن و ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻪطﻮری ﻛﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی آﻧﺎن ﮔﻞ اﻧﺪود ﻣﯽﺷﻮد. در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪارک آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺧﺎک وﯾﮋه ﻋﺰاداری روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ روز ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺎﺗﻢ ﺳﺎﻻر ﺷﮫﯿﺪان ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪﷲاﻟﺤﺴﯿﻦ(ع) ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺧﺎک وﯾﮋه ﻋﺰاداری اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎنھ۠ﺎی اطﺮاف ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺎل و اﻟﮏﻛﺮدن، آن را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و ﮔﻼب ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺎک آﻣﺎده ﺷﺪه را در ﺣﻮﺿﭽﻪھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﮔﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز دھﻢ ﻣﺤﺮم(ﻋﺎﺷﻮرا)، اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﻞاﻧﺪود ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺰاداران ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﮔﻞ ﻣﺎﻻن ﺧﻮد در ﻛﻨﺎر آﺗﺶھﺎی ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻦ ﻛﺮده‌اﻧﺪ، ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در دﺳﺘﻪھﺎی ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻋﺰاداری ﺧﻮد را ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺳﻨﺖ ﮔﻞاﻧﺪود در روز ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﻜﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺳﻨﺖ ﮔﻞاﻧﺪود در روز ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﻜﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺰاداری روز ﻋﺎﺷﻮرای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺮده‌اﺳﺖ.

 

ﻋﺰاداری ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﮫﺮ ﺧﺮم‌آﺑﺎد در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺎ ظﮫﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﺮدم ﻋﺰادار ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا، ﻧﻤﺎز ظﮫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا را اﻗﺎﻣﻪ میﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺮدم ﺑﺎ طﻠﻮع آﻓﺘﺎب دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺳﻨﺖ وﯾﮋه «ﮔﻞ اﻧﺪود» ﻛﻪ ﺧﺎص ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﻮری دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ. زﻧﺎن اﯾﻦ دﯾﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺰاداری ﻣﻘﺪاری از ﮔﻞ را ﺑﺮ ﭼﺎدر ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪه و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﯿﺎت‌ھﺎی ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮھﺎﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﻋﺰاداری ﻣﺮدم در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺎ ظﮫﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﺮدم ﻋﺰادار ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا، ﻧﻤﺎز ظﮫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا را اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ. در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ھﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ارادت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻪ طﻮری ﻛﻪ ﻣﺮد و زن ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺪاﺣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و طﮫﺎرت در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺸﻜﻞ ھﯿﺎت‌ھﺎی ﻋﺰاداری دارﻧﺪ. ﻣﺪاﺣﺎن از ﺳﺮودن ﻧﻮﺣﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺶ ﻟﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ «ﺧﺪا ﻣﻪ اﻛﺒﺮ ﺷﯿﺮی زﺑﻮ ﮔﻢ ﻛﺮدﻣﻪ، دﻣﯿﻦ درﯾﺎی ﺧﯽ دور ﮔﺮو ﮔﻢ ﻛﺮدﻣﻪ»، ﯾﻌﻨﯽ ای ﺧﺪا ﻣﻦ اﻛﺒﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦزﺑﺎن ﮔﻢ ﻛﺮد‌ه‌ام، در ﻣﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﻮن آن ﮔﻮھﺮ ﮔﺮاﻧ‌‌‌ﺒﮫﺎ و ﻛﻢ ﭘﯿﺪا ﮔﻢ ﻛﺮده‌ام، اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺣﻪھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﺰاداری‌ھﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن داده اﺳﺖ.

ﭘﺨﺘﻦ ﺣﻠﯿﻢ، آش و ﺣﻠﻮای ﻧﺬری، ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﯿﺮ داغ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺬورات در ﺑﯿﻦ ھﯿﺎ‌ت‌ھﺎی ﻋﺰاداری از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﯿﻦھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم وﺻﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﺮدن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬای ﻧﺬری ھﯿﺎت‌ھﺎی ﻋﺰاداری را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺎم ﯾﺎ ﻧﮫﺎر دﻋﻮت ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ. آﯾﯿﻦھﺎ و ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮫﻞ ﻣﻨﺒﺮ و ﮔﻞ اﻧﺪود ﻛﺮدن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﯿﻦھﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ زﻧﺎن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺖھﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﮫﺮ ﺳﻜﻮت ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ و ذﻛﺮ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺻﻠﻮات ﺑﺮﻣﺤﻤﺪ (ص و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎﻛﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ.

ﮔﻞ ﻣﺎﻟﯽ آﺋﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﺮ در ﻏﻢ ﺣﺴﯿﻦ(ع) ھﻤﭽﻨﯿﻦ در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر و دوﺳﺘﺪار اﺋﻤﻪ اطﮫﺎر در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪارک آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﺎک ویژه ﻋﺰاداری روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ روز ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﺎﺗﻢ ﺳﺎﻻر ﺷﮫﯿﺪان ﺣﻀﺮت اﺑﺎ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ (ع ) ﺑﻪ ﻋﺰاداریﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺧﺎک وﯾﮋه ﻋﺰاداری اﺑﺎﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎی اطﺮاف ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺎل و اﻟﮏﻛﺮدن، آن را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و ﮔﻼب ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺎک آﻣﺎده ﺷﺪه را در ﺣﻮﺿﭽﻪھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﮔﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز دھﻢ ﻣﺤﺮم ( ﻋﺎﺷﻮرا) ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﺧﻮد را ﮔﻞ اﻧﺪود ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﻋﺰاداران ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﮔﻞ ﻣﺎﻻن ﺧﻮد در ﻛﻨﺎر آﺗﺶھﺎی ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺧﺸﻚ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در دﺳﺘﻪھﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﻋﺰاداری ﺧﻮد را ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺳﻨﺖ ﮔﻞ اﻧﺪود در روز ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﻜﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻋﺰاداری روز ﻋﺎﺷﻮرای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ طﻠﻮع آﻓﺘﺎب دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺳﻨﺖ وﯾﮋه ﮔﻞ اﻧﺪود ﻛﺮدن ﻛﻪ ﺧﺎص ﻋﺎﺷﻮراﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﻋﺰاداری ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﮫﺮ ﺧﺮمآﺑﺎد در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺎ ظﮫﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻣﺮدم ﻋﺰادار ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا، ﻧﻤﺎز ظﮫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا را اﻗﺎﻣﻪﻣﯽﻛﻨﻨﺪ. آﯾﯿﻦھﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺰا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻜﺎﯾﺎ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪھﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺣﺴﯿﻦ وای، ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻞﮔﯿﺮان و ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺰﯾﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻛﻪ از واﭘﺴﯿﻦ روزھﺎی ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺮم اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ.

روز ھﻔﺘﻢ را اھﺎﻟﯽ ﺗﺮاش ﻋﺒﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ در اﯾﻦ روز ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺳﺮو ﺻﻮرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ، ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺰاداری ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑﺪون ﺗﻜﺒﺮ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻧﺴﻮز ﮔﻠﯽھﺎ و ھﻤﻪ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن و ﻋﺰاداران ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮﻛﺰ ﺷﮫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎ ظﮫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا اداﻣﻪ دارد.

ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺰاداری و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ طﻮق اﺷﮕﺲ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد. طﻮق ﺑﺮ وزن ﺳﻮق ﻋﻼﻣﺖ وﯾﮋه و ﻋﻤﻮدی ﻋﺰاداران ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در ﺧﺮم آﺑﺎد اﺳﺖ، ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﭼﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﻪطﻮل ھﺸﺖ ﺗﺎ ده ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ آنھﺎ ﭼﻮب اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﻤﻞ دور ﺣﻠﻘﻪھﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و در ﺑﺎﻻ و اﻧﺘﮫﺎی آن ﯾﮏ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻧﻘﺮه ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اطﺮاف آنرا ﺑﺎ ﻧﻮارھﺎی رﻧﮕﯽ رﯾﺸﻪ دار و آﯾﻨﻪھﺎی ﻛﻮﭼﮏ زﯾﻨﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ. ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺼﻮص روﺳﺘﺎی ﻣﺎﺳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﯾﻜﯽ از ﻣﺤﺘﺮﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را از ﭼﺘﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و وﺳﯿﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺖ kat و ﮔﻠﻮﻧﯽ Golvanye و ﭘﺎرﭼﻪھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ و روی ﺷﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ، دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ از دو طﺮف ﺑﺎ رﺳﻦ آن‌را ﻣﮫﺎر ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ.

ﻋﺰاداران روﺳﺘﺎی ﻣﺎﺳﻮر ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑه‌شهر و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ و ﮔﺮداﻧﺪن طﻮق در ﺷﮫﺮ و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ظﮫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا طﻮق را ﻣﯽﺷﻜﺴﺘﻨﺪ (ﻗﺴﻤﺖھﺎی مختلف آن‌را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ) و در واﻗﻊ ﻋﺰاداری ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

اﺻﻄﻼح (طﻮق اﺷﮕﺲ)  از آن زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ھﺮ وﻗﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: "طﻮق اﺷﮕﺲ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪوﯾﮋه در ظﮫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻋﺰاداران ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن دوﺳﺘﺪار اﺋﻤﻪ اطﮫﺎر (ع) اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ، ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦھﺎی وﯾﮋه ﻋﺰاداری و ﺳﻮﮔﻮاری آﻣﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ھﺮﺳﺎﻟﻪ آﯾﯿﻦھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ آﯾﯿﻦھﺎی ﺳﻮﮔﻮاری و ﻋﺰاداری در اﺳﺘﺎن از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ.

ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺤﺮم، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﻋﺰاداری و ﺳﻮﮔﻮاری اﻗﺪام ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در رﺛﺎی ﺣﻀﺮت اﺑﺎ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ (ع) ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺷﺐھﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه‌ھﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﺸﻖ و ارادات ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.

آﯾﯿﻦ ھﺎی ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺗﺎ 10 ﺷﺐ اول و در روزھﺎی ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﺐ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن در اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻣﺮدم ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎ، ﻣﺴﺎﺟﺪو ﺗﻜﺎﯾﺎ ﺑﻪ آﯾﯿﻦھﺎی ﻋﺰاداری و ﺳﻮﮔﻮاری ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺻﺒﺢ ﻋﺎﺷﻮرا در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺳﻮزﻧﺎک "ﭼﻤﺮﯾﻮﻧﻪ" آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﻪ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل‌ھﺎﺳﺖ ﺳﺮﻧﺎ و دھﻞ ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﭼﻤﺮی ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺧﻮ داده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﺮوع روز ﻋﺎﺷﻮرا در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺻﺪای ﺳﺎز و دھﻞ ﺑﺎ ﻧﻮای ﺳﻮزﻧﺎک و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮای "ﭼﻤﺮﯾﻮﻧﻪ" ﻋﺰاداران ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دﺳﺘﺠﺎت و ھﯿﺎت‌ھﺎی ﻋﺰاداری دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﺰاداران ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﮑﯿﻪھﺎی ﻣﺤﻠﻪ و "ﮔﻞ ﻣﺎﻟﯽ" ﮐﺮدن ﺧﻮد ﮔﺮد آﺗﺶ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻋﺰاداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎدھﺎ و ﻧﺎﻟﻪھﺎی "ھﯽ روو، ھﯽ روو" ﭼﻨﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎ و ﮐﻮﭼﻪھﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ و ﺧﺒﺮ از ﺣﺎدﺛﻪای ﻏﻤﺒﺎر را ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺒﺮ اﺷﮏ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

ﺣﺎل و ھﻮای ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻋﺰاداران را ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻓﺮﯾﺎد "ھﯽ روو، ھﯽ روو" ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻟﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ درداﻧﻪ زھﺮا را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ…

ﭼﮫﻞ ﻣﻨﺒﺮ و ﮔﻞ اﻧﺪود ﮐﺮدن دوآﯾﯿﻦ وﯾﮋه ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽھﺎ در ﻣﺤﺮم ﯾﻜﯽ از آﯾﯿﻦھﺎی وﯾﮋه در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم آﯾﯿﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه'ﭼﮫﻞ ﻣﻨﺒﺮ' اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ روز ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻛﻼﻣﯽ 40 ﻣﻨﺒﺮ ﯾﺎ 40 ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺳﺮ زده و در ھﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﯾﮏ ﺷﻤﻊ را روﺷﻦ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮھﺎ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺮآورده ﺷﺪن آرزوھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮآورده ﺷﺪن آرزو و ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﻧﻮان ﯾﮏ ﻋﺪد از ﺷﻤﻊھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ آرزوﯾﺶ ﺑﺮآورده ﺷﻮد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد 40 ﻋﺪد ﺷﻤﻊ را ﻧﺬر در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮھﺎ روﺷﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻋﺰاداری اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﻧﺬورات و ﺧﯿﺮاﺗﯽ را ادا ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.

محمود داودی ﻧﮋادخبرگزاری برنا لرستان